Vurderer du oppsigelse – eller er du i ferd med å bli oppsagt?

Som arbeidsgiver kan det være nødvendig å si opp ansatte, enten grunnet forhold ved virksomheten eller forhold ved arbeidstakeren selv. Det er viktig at arbeidsgiveren har gode rutiner i slike prosesser, og at oppsigelsen og prosessen følger arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Er du en arbeidstaker som har fått innkalling til drøftingsmøte, enten på bakgrunn av virksomhetens forhold eller forhold på arbeidstakerens side?

Et såkalt drøftingsmøte i henhold til aml § 15- 1, er et pliktig møte arbeidsgiver må gjennomføre når man vurderer oppsigelse av en arbeidstaker. Dette gjelder uavhengig av om oppsigelsen skyldes forhold hos virksomheten eller arbeidstaker selv.

Arbeidsgiver:

Vurderer arbeidsgiver å avslutte et arbeidsforhold ved oppsigelse, må man innkalle den ansatte til et drøftingsmøte før en beslutning om oppsigelse eventuelt treffes.

Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, jf. aml § 15-7. Saklighetskravet betyr tre ting. For det første kan ikke oppsigelsen begrunnes i utenforliggende hensyn. For det andre innebærer kravet at arbeidsgiver må ha tilstrekkelig saklig grunn, og for det tredje må arbeidsgiver bygge avgjørelsen på et korrekt faktisk grunnlag. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at det foreligger saklig grunnlag for oppsigelse, og det er derfor viktig at man har et godt grunnlag som kan dokumenteres.

Vurderer man oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold, er det viktig at arbeidsgiver bruker drøftingsmøtet til å avklare faktum, og at man er så konkret som mulig i forhold til bakgrunnen for at det vurderes oppsigelse. For arbeidsgiver er formålet med drøftingsmøtet at denne skal ha grunnlag for å foreta de nødvendige vurderingene tilknyttet saklighetskravet.

Vurderer man oppsigelse i en nedbemanningssituasjon, er det viktig at man har gjennomført en ryddig og god prosess i forkant i forhold til grunnlaget for nedbemanning, og at dette kan dokumenteres. Videre er det viktig at arbeidsgiver har et bevisst forhold til utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier.

Når det gjelder oppsigelse i prøvetid kan det være greit å kjenne til at terskelen for oppsigelse i prøvetiden er «noe – ikke helt ubetydelig – lavere enn det som ellers gjelder». Det er viktig at arbeidsgiver sørger for at prøvetiden gjøres reell. Foruten de normale oppsigelsesgrunnene, skal normalt en oppsigelse i prøvetiden begrunnes i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Gjør innkallingen enkel. Innkallingen skal informere den ansatte om at arbeidsgiver innkaller vedkommende til et drøftingsmøte etter aml § 15-1, og at formålet med møtet er å diskutere grunnlaget for at arbeidsgiver vurderer oppsigelse. Videre skal den ansatte få opplysninger om møtetidspunkt og -sted. Det er viktig at arbeidstaker blir informert om muligheten til å ta med seg rådgiver/tillitsvalgt.

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke når innkallingen skal sendes, men det anbefales minst 7 dager, slik at arbeidstaker får tid til å forberede seg og eventuelt gjøre avtale med tillitsvalgt/ rådgiver.

Sørg for at det skrives referat. Referatet skal kun inneholde en gjennomgang av hva som skjedde og hva som ble diskutert/drøftet.

Arbeidstaker:

Er du innkalt til drøftingsmøte av din arbeidsgiver er anbefalingen at du søker bistand i forkant. Er du organisert kan du få bistand av din fagorganisasjon. Hvis ikke anbefales at man tar kontakt med en advokat i Advocator Advokatfirma AS. Du har krav på å kunne la deg bistå av en tillitsvalgt eller rådgiver under et slikt møte.

Gis det kort frist på innkallingen, mindre enn en uke, så be om utsettelse. Det som skal drøftes under møtet er grunnlaget for oppsigelsen, og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp.

Når arbeidsgiver velger å gå til oppsigelse, enten det gjelder arbeidstakers forhold eller virksomhetens forhold, er det krav om saklighet. Se under pkt. «Arbeidsgiver».

Terskelen for å si opp ansatte er høy, og her må arbeidsgiver vise til gode grunner for en oppsigelse.

Er man uenig i at det er saklig grunnlag for å bli sagt opp, kan oppsigelsen bestrides. Dette gjøres ved at man krever forhandlinger etter arbeidsmiljølovens § 17-3. Som arbeidstaker kan man stå i stillingen så lenge forhandlingene pågår. Det samme gjelder hvis man reiser søksmål innen fastsatte frister.

Vårt kontor jobber jevnlig med arbeidsrettslige problemstillinger, både fra arbeidsgivers og arbeidstakers side. Ta kontakt med advokat Jahn Aurdal for en uforpliktende samtale.

Advocator Advokatfirma AS