Viktigheten av god nok styreansvarsforsikring

Det finnes eksempler på at styremedlemmer har mottatt krav på flere titalls millioner kroner. Da hjelper det ikke stort om styreansvarsforsikringen kun dekker 10 millioner kroner.

Som styremedlem i en virksomhet, har man et personlig ansvar for å erstatte tap man uaktsomt påfører andre. Styreansvaret er lovfestet i aksjeloven § 17-1. At man har et personlig økonomisk ansvar, betyr at man i verste fall må selge huset sitt eller andre eiendeler for å kunne dekke det tapet man har fått skylden for å påføre en tredjeperson.

De økonomiske konsekvensene ved slikt ansvar kan man forsikre seg mot. Hvorvidt et selskap har styreansvarsforsikring er derfor en viktig del av risikovurderingen man bør foreta før man påtar seg et styreverv. Samtidig vil forsikringen være viktig å ha på plass for en virksomhet som ønsker å tiltrekke seg ønsket kompetanse til styret.

Mange bedrifter har styreansvarforsikring. Svært mange har imidlertid ikke et bevisst forhold til hva forsikringen dekker, eller hvor mye som dekkes. Selv om man gjorde en vurdering da forsikringen ble kjøpt, kan både virksomheten og samfunnet ha forandret seg i mellomtiden. Det som var en akseptabel forsikring for virksomheten for noen år siden trenger ikke være det i dag, dersom omsetningen har økt, eller f.eks. nye datterselskaper har kommet til.

I vurderingen av behovet for styreansvarsforsikring, er det viktig å være klar over størrelsen på erstatningen man eventuelt kan bli idømt til å betale. Noe helt annet er usikkerheten man opplever når man får et krav. De fleste kravene som fremsettes er langt høyere enn hva man til slutt ender opp med å måtte betale. Kanskje ender saken med at man ikke betaler noe som helst. Men når kravet er mottatt vil det raskt påløpe utgifter til bistand fra advokat, og dette er kostnader som spiser av forsikringssummen. Styreansvarskrav er dessuten kompliserte, og det tar ofte svært lang tid før saken er løst. Kanskje flere år. Usikkerheten blir derfor ekstra stor om kravets størrelse er på 15 millioner, mens forsikringen bare dekker 10 millioner. Det er altså flere faktorer man må ta høyde for når man bestemmer seg for hvilken forsikringssum man skal velge. To relevante spørsmål i vurderingen er: Hva vil et eventuelt fremtidig krav beløpe seg til? Hvordan håndterer man eventuelt mer enn ett krav?

Like viktig som å ha en styreansvarsforsikring er altså å ha en forsikring som er god nok.

Advocator Advokatfirma AS har nylig ansatt undertegnede, som har over 8 års erfaring med styreansvar og styreansvarsforsikring som forsikringsmegler i Aon Norway. Jeg har bred erfaring med både styreansvar, bedriftsansvar og andre ansvarsforsikringer. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en uavhengig ekspertvurdering av om du eller ditt styre er tilstrekkelig dekket, eller om du ønsker bistand til å håndtere risikoen knyttet til driften av ditt selskap. Vi i Advocator Advokatfirma AS har i tillegg bred erfaring med å bistå både den som mottar et krav og den som holder noen ansvarlig for et tap.

Kyrre Rørstad

Advokatfullmektig hos Advocator Advokatfirma AS