Testament – mulige fallgruver

Stadig flere velger å opprette testament. Noen ønsker å tilgodese samboer mer enn hva loven i dag sier, og familieforhold endrer seg slik at ønsket for hvem en vil tilgodese kan være ulikt fra det loven legger opp til.
Det å opprette testament krever at en holder tungen beint i munnen, både hva gjelder innholdsmessige krav, formkrav og hvem som kan være vitner.

Innholdsmessige krav
Et testament har begrensinger i hvor langt en kan gå i å bestemme hvem som skal arve etter deg. Dersom du er gift og har barn kan du kun bestemme over det som vi kaller den frie tredjedelen. Denne delen kommer først inn når ektefellen har mottatt sin del av arven. Det resterende skal da deles mellom barna, og de skal minst motta 2/3 av det som er igjen. Den resterende tredjedelen kan du da selv råde over.
Hvor stor en slik tredjedel er avhenger helt av hvor stor formue du har, og den kan også endre seg over tid.
I tillegg til krav om hvor mye du faktisk kan bestemme over, stiller arveloven opp et forbud i § 64 om å ødelegge gjenstander. Det er også viktig å merke seg at du heller ikke kan tilgodese et av testamentsvitnene i testamentet.

Formkrav til et testament
For å opprette et testament må du være over 18 år, og ikke være i en slik tilstand at det kan stilles spørsmål ved om du visste hva som faktisk foregikk. I slike tilfeller vil det være fornuftig å ha en legeerklæring.
Testamentet skal være skriftlig og signeres av to vitner. Disse vitnene må være tilstede samtidig, og vite at dokumentet de signerer er et testament. Det betyr ikke at de må vite hva testamentet inneholder. De må også begge to se at testator signerer. Det er ikke tilstrekkelig at testator vedkjenner seg underskriften i etterkant. Vitnene må også være over 18 år, og de må være godtatt av testator.
De bør signere på at testamentet er opprettet av fri vilje, og at testator er ved sans og samling.

Alt i alt er det mange fallgruver når det kommer til testament, og det beste er å få faglige råd. Ofte hører vi at dette er en enkel sak, men jo flere opplysninger vi får jo mer komplisert kan det bli. Det er også viktig å merke seg at ordlyden, og hvordan ting er formulert, kan ha stor betydning for tolkningen av testamentet. Er det rom for tolkningstvil kan det få store konsekvenser.

Advocator Advokatfirma AS har lang erfaring med å sette opp testament, så ta gjerne kontakt med oss.

Advocator Advokatfirma AS