Risikohåndtering av kontrakter

Etter fremmarsjen til korona-viruset har verden vært i en unntakstilstand. Næringslivet har fått vanskelige kår over natten. Inntektene har uteblitt, og fokuset har vært å kutte kostnader. Lave kostnader alene er imidlertid ikke bærekraftig for et selskap. Krisetiltakene til regjeringen er beregnet på å hjelpe næringslivet gjennom krisen, og effekten vil i beste fall være midlertidig. Det er derfor opp til bedriftene selv å sørge for sin egen langsiktige bærekraft, etter at man har kommet seg gjennom den verste krisen.

Virksomhetens kontrakter

Både selskapets inntekter og utgifter styres gjennom kontrakter. Men hvem styrer innholdet i kontraktene? Har bedriften oversikt over hvilket ansvar man påtar seg i en kontrakt? Og hvem i bedriften har kontroll på hvordan ansvaret håndteres på best mulig måte? Hva står det om forsikring i kontraktene? Spørsmålene er grunnleggende for risikohåndteringen av enhver virksomhet. Styret og selskapets ledelse må ha kontroll på hvilke uønskede hendelser virksomheten er disponert for, og hvordan disse skal håndteres, dersom de oppstår.

En kontrakt regulerer enkelt fortalt fordeling av ansvar. Noe av ansvaret man påtar seg kan forsikres, mens noe kan ikke forsikres. Det er viktig å være klar over hvor skillet går, siden ansvaret er ulikt fra kontrakt til kontrakt. Man må derfor hele tiden være bevisst på hvilket ansvar man påtar seg, og hva forsikringene faktisk dekker. Det ansvaret man sitter igjen med selv, og som man ikke kan forsikre seg mot, blir gjenstand for en ren kommersiell vurdering om kontrakten skal signeres eller ikke.

Underleverandører

Noe av ansvaret man påtar seg hører kanskje hjemme hos underleverandører. Da er det viktig å sende den delen av ansvaret videre dit. Dette oppnår man ved at både salgsavdelingen og innkjøpsavdelingen snakker sammen, slik at man får symmetri i kontraktene relatert til prosjekter og underleveranser. Også underleverandørene må ha forsikring for sin del av ansvaret. Vet man som oppdragsgiver at underleverandørens forsikring faktisk dekker leveransen i den aktuelle kontrakten?

Risikohåndtering

I den krisen mange selskaper opplever i dag, vil fokus på risikohåndtering av kontrakter være enda viktigere enn tidligere. Mange har fått svekket sin likviditet. Dette gir mindre handlingsrom for å håndtere uønskede hendelser eller til å bære et økonomisk tap selv. Man har kanskje heller ikke den samme muligheten til å kjøpe bedre forsikringsdekninger. Fokus på god risikohåndtering av kontrakter vil derfor være lønnsomt på både kort og lang sikt.

Fase 2

Den første fasen av krisen handler om å kutte kostnader på kort sikt. I fase to, må man tenke mer langsiktig. Det er i denne fasen at fokus på kontraktene vil være viktig. I stedet for å signere på hva som helst for å få opp omsetningen, må man ha fokus på hva man signerer på. Ledelsen må tenke helhetlig og langsiktig. For kontrakter har man kun helhetlig tankegang om man har fokus på det kommersielle, det kontraktsrettslige og forsikring samtidig. Et slikt tredelt fokus bidrar til bærekraftige kontrakter. Dette kan imidlertid være komplisert og krever bred kunnskap om alle temaene.

 

Kyrre Rørstad har lang erfaring med risikohåndtering og vurdering av både nasjonale og internasjonale kontrakter. Han er i tillegg ekspert på ansvarsforsikringer, etter flere år som autorisert forsikringsmegler. Dersom du ønsker å diskutere kontraktene ditt selskap inngår, er du velkommen til å kontakte han for en uforpliktende prat på 70 10 00 50 eller 924 26 905, alternativt kyrre@advocator.no.

 

Kyrre Rørstad

Advokatfullmektig hos Advocator Advokatfirma AS