Prøvetid. Arbeidsgiver – bruk den!

Prøvetiden er en viktig periode i ansettelsesprosessen for både ansatte og arbeidsgivere. Prøvetid er dessverre ofte et undervurdert virkemiddel – både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.

Det er ikke alltid en ansettelse er vellykket. Ved en strukturert bruk av prøvetiden kan ansatte få muligheter til å lykkes – eller å feile- og arbeidsgiver kan da hurtigere få avklart om den ansatte har en fremtid i bedriften.

For arbeidsgiver er hensikten med å avtale prøvetid at man skal kunne vurdere om arbeidstakeren oppfyller de kravene som stillingen krever. Altså hvordan arbeidstaker tilpasser seg arbeidet, arbeidstakerens dyktighet og pålitelighet.

Prøvetid gir mulighet for kortere gjensidig oppsigelsesfrist, og det vil være enklere å si opp en arbeidstaker under prøvetiden sammenlignet med etter at prøvetiden er over. Reglene om prøvetid fremgår av aml § 15-3 (7) og § 15-6.

Prøvetiden kan imidlertid aldri være lengre enn seks måneder, med mindre arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden. Da kan den forlenges, men det er et krav om at arbeidsgiver allerede ved tidspunktet for ansettelse har gitt arbeidstaker skriftlig informasjon om arbeidsgivers adgang til å forlenge prøveperioden. Se nærmere § 15-6 tredje ledd.

Prøvetiden kan ikke forlenges mer enn det som tilsvarer lengden av fraværet. Det vil si at dersom arbeidstaker har vært fraværende i to uker, kan prøvetiden forlenges med to uker. NB! Dersom fraværet skyldes forhold hos arbeidsgiver kan prøvetiden ikke forlenges.

Man kan ha prøvetid både ved faste og midlertidige ansettelser, selv om behovet nok ikke er like stort ved midlertidige ansettelser.

Oppsigelse i prøvetid

Arbeidstaker står fritt til selv å si opp i prøvetiden. Dersom arbeidsgiver ønsker å gå til oppsigelse av arbeidstaker i prøvetiden er det egne regler:

– Oppsigelsen må leveres i prøvetiden.

– Det er tilstrekkelig – og nødvendig- at begrunnelsen er manglende tilpasning, faglighet eller pålitelighet.

Fristen løper fra den dato oppsigelsen blir gitt, og ikke fra første dag i måneden etter.

I prøvetiden er det vanlig å avtale en kortere oppsigelsesfrist. Arbeidsmiljøloven legger til grunn 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist, men både kortere eller lengre frister kan være avtalt.

Det skal mindre til for å si opp en ansatt i prøveperioden sammenlignet med etter prøvetiden. Det tar i noen tilfeller tid å tilpasse seg en ny stilling. Arbeidsgiver kan derfor ikke gå til oppsigelse i prøvetiden hvis den ansatte ikke har fått nødvendig opplæring. Ved oppsigelse på grunn av manglende tilpasning, faglighet eller pålitelighet er det et krav at arbeidstakeren har hatt reell anledning til å vise hva man kan. Dessuten har arbeidsgiver en aktivitetsplikt i prøvetiden.

Arbeidstaker må følges opp i prøvetiden, og det bør avholdes oppfølgingsmøter på jevnlig basis. Det er viktig å lage skriftlige referater.

Dersom det ikke kan dokumenteres at slike aktiviteter er utført, vil en oppsigelse ofte anses for ikke å være saklig begrunnet med den følge at oppsigelsen anses ugyldig.

Når arbeidsgiver skal vurdere å gå til oppsigelse av en ansatt i prøvetiden, er det viktig at arbeidsgiver kan dokumentere oppsigelsesgrunnen. Har arbeidsgiver god dokumentasjon over hvilke forventninger virksomhetene hadde, og at den ansatte ikke møter kravene, kan oppsigelsen være gyldig.

Domstolene vil ofte være forsiktige med å overprøve arbeidsgivers skjønnsmessige vurderinger, så lenge begrunnelsen for oppsigelsen anses å være relevant og tilstrekkelig dokumentert/bevist.

Dersom arbeidsgiver skal gå til oppsigelse av en ansatt i prøvetiden, gjelder de samme reglene for fremgangsmåte som ved ordinær oppsigelse. Den eneste forskjellen er at kravet til saklig oppsigelsesgrunn ikke er like strengt.

Oppsummert:

– Ansettelse er som oftest «fast» – prøvetid endrer ikke ansettelsesformen fast eller midlertidig.

– Prøvetiden er veldig kort – bruk den!

– Prøvetid og adgangen til forlengelse bør tas inn i arbeidsavtalen

– Bruk stillingsbeskrivelsen som oppfølgingsverktøy

– EN person bør være ansvarlig for opplæring og oppfølging

– Lag plan ved tiltredelse – jevnlige møter -med fastsatte møtedatoer frem til en dato for sluttevaluering

– Gi konkrete tilbakemeldinger til den ansatte om krav og behov – og eventuelle avvik, samt planlegge videre opplæring ut i fra dette.

– Lag skriftlige referater fra møtene. Dette er en fordel for begge parter, og tilnærmet nødvendig for arbeidsgiver.

– Lovens krav er at det skal mindre til for at en oppsigelse i prøvetiden er saklig.

 

Advocator Advokatfirma AS

Kontakt advokat Jahn Waage Aurdal om slike spørsmål