Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder Advocator Advokatfirma AS. Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne erklæringen. Denne erklæringen gir informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger – hvordan vi behandler disse.

Daglig leder i Advocator er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.
Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

1. Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

  • Privatkunder
  • Klienter i straffesaker
  • Kontaktpersoner hos virksomheter
  • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
  • Personer som er involvert i saker vi bistår i
  • Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får til gang til
  • Besøkene på våre nettsider

2. Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag

Ved etablering av klientforhold vil Advocator foreta en uavhengighetssjekk internt før vi eventuelt tar på oss oppdraget. En slik konfliktsjekk av privatkunder omfatter som regel fullt navn og hva saken gjelder. Generelt sett vil ikke konfliktsjekk på vegen av virksomhetskunder innebære behandling av personopplysninger.

I tilknytning til etablering av klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven.

Dersom vi kan ta oppdraget registrerer og behandler vi opplysninger som omfatter informasjon om klient, og også motparter eller andre som har tilknytning til oppdraget.

Oppdraget vil også kunne omfatte behandling av sensitive personopplysninger.

Behandlingen av opplysninger om klient er nødvendig for at vi skal kunne utføre oppdraget.

Behandling av personopplysninger om andre enn kontaktperson hos klient, for eksempel motpart og vitner, skjer på grunnlag av en interesseavveining, der
hensynet til å kunne gjennomføre oppdraget blir avgjørende. Advokater er pålagt en streng lovbestemt taushetsplikt som reduserer de eventuelle ulempene som behandlingen kan medføre. Sensitive personopplysninger utleveres kun i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre oppdraget.

Vi vil ikke behandle personopplysninger som går utover dette uten at samtykke er innhentet fra den registrerte før behandlingen startet.

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke ut personopplysninger om deg til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. For eksempel vil utlevering kunne skje etter avtale med deg eller dersom et lovgrunnlag (eks. hvitvaskingsloven) pålegger oss å gi ut informasjonen.

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom disse er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss.

Vi har inngått databehandleravtaler med våre leverandører og de opptrer i henhold til denne og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysninger for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 111. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger relatert til klientforhold slettes etter 10 års inaktivitet i klientforholdet, med mindre det er innhentet samtykke til fortsatt lagring.

De enkelte saksfiler slettes 10 år etter at saken er avsluttet. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og av hensyn til Advocator. Dette fordi det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på sak igjen kan bli aktuell.

5. Markedsføring

Vi vil kunne sende ut nyhetsbrev til e-post adresser som er registrert på klienter som vi løpende yter advokattjenester til og andre som har bedt om få våre nyhetsbrev. Mottakere vil enkelt kunne melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Opplysninger blir da slettet.

Grunnlag for opplysningsbehandlingen ligger i avtale med eksisterende klienter. Utover dette at det på annen måte er gitt samtykke til selskapet for eksempel ved å abonnere på nyhetsbrev.

6. Om informasjonskapsler (cookies) på denne siden

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

7. Rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du kan kreve begrenset behandling eller rette innsigelse mot behandlingen.

Når det gjelder sletting og begrenset behandling vil vi så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om dette, men vi kan ikke gjøre dette dersom der er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Du har videre rett til dataportabilitet altså at du i noen tilfeller har adgang til å få utlevert personopplysninger som du har oppgitt til oss i et maskinlesbart format f.eks. til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til overføring direkte til ny behandler.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende e-post til post@advocator.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

8. Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

9. Endringer

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

10. Kontaktinformasjon:

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring, eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss:

Advocator Advokatfirma AS
Postadresse: Skansegata 20, 6002 Ålesund
E-post: post@advocator.no
Telefon: +47 70 10 00 50