Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Oppdragsvilkår

Trygg juridisk bistand
Klientens interesser vil bli ivaretatt på best mulig måte.

OPPDRAGET

Klientens interesser vil bli ivaretatt på best mulig måte.

Oppdrag vil bli utført i samsvar med innarbeidede kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Advokatkontorets saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av standardiserte oppdragsvilkår. Disse blir tilsendt ved etableringen av oppdraget.

PRISER

Timepris:

Advokat - partner:

kr 1.800 - 2.600 (eks. mva), kr 2.250 – 3.250 (inkl. mva).


Advokat:

kr 1.200 – 2.000 (eks. mva), kr 1.500 - 2.400 (inkl. mva).


Advokatfullmektig:

kr 1.000 - 1.700 (eks. mva), kr 1.375 – 2.125 (inkl. mva).


I tillegg vil noe kontorarbeid kunne bli utført av sekretær. Blant annet kopiering. Dette vil bli fakturert etter egne priser.

Honorarberegningen fastsettes ikke nødvendigvis alene på grunnlag av antall timer og en fast timepris. Det vil iht. Advokatforeningens etiske regler også kunne tas enkelte hensyn. Blant annet til oppdragets art, tvistegjenstandens størrelse og sakens utfall mv.

Nederst på denne siden finner du en link til Advokatforeningens regler på dette området.


Fast pris:

Ved mindre oppdrag med klart avgrenset omfang, kan det på forhånd avtales et fast honorar.

Eventuelle gebyrer og andre utlegg kommer i tillegg.


Fakturering og betaling:

Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert ved oppdragets avslutning eller for større/løpende oppdrag i terminer eller a-konto fakturaer. Større utlegg vil som regel bli krevd innbetalt på forhånd. Eventuelt blir det viderefakturert med en gang utlegget har funnet sted.

Alle fakturaer er netto pr. 7 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.


RETTSHJELPSFORSIKRING

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av forsikringspolisene.

Det bør undersøkes om dette er aktuelt. I så tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig.

Med mindre klienten selv har søkt rettshjelpsdekning, vil vårt kontor på forespørsel melde saken inn til selskapet og kreve inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig. Dette forutsetter at klienten gir oss opplysninger om forsikringspolisenummer.

Det presiseres at salærkravet ikke nødvendigvis er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. I slike saker vil klienten som oftest måtte dekke en egenandel. Denne utgjør normalt kr 4.000 + 20 % av det overskytende beløp.


FRI RETTSHJELP / FRI SAKFØRSEL

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand. Denne dekkes av staten.

Forutsetningen er at man er under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser. Denne er per dags dato på henholdsvis kr 246.000 og kr 100.000.

Fylkesmannen kan i visse tilfeller gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

Stortinget har vedtatt at det fra og med 1. januar 2005 skal betales en egenandel i saker hvor det er innvilget fri rettshjelp. Egenandelen er 1 x den offentlige salærsats; per dags dato kr 970 for fritt rettsråd.

Ved fri saksførsel er egenandelen på 5 x den offentlige salærsats, per dags dato kr 4.850. Alle med en årlig inntekt over kr 100.000 skal betale slik egenandel. Egenandelen kreves inn av advokaten på forskudd.

I enkelte særskilte sakstyper gis det fri rettshjelp uavhengig av klientens økonomi. Dette gjelder blant annet i enkelte saker etter barnevernloven.


ADVOKATFORENINGEN

Våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen. De er således også bundet av foreningens regler for god advokatskikk. Advokatforeningen har etablert et system for oppfølgning av dette regelverket. Det henvises til Advokatforeningens sider. Der finner du en oversikt over hvordan dette systemet håndheves. http://www.advokatforeningen.no/Etiske-regler/.


Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M