Ny generell plikt til å opplyse om styreansvarsforsikring

Fra 1. januar 2021, plikter alle virksomheter å opplyse om de har styreansvarsforsikring i sin årsberetning. Hva betyr dette for din virksomhet?

Regnskapsloven § 3-3a 11. ledd, slår fast at: «Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen

Bakgrunnen for endringen
I henhold til forarbeidene til loven, er en viktig begrunnelsene for å innføre dette kravet, hensynet til investorer. Ved at informasjon om styreansvarsforsikring er lett tilgjengelig, vil investorene kunne ta med dette i beslutningsgrunnlaget når de vurderer om de skal investere i et selskap.

Vi tror at dette er en lite relevant begrunnelse. Dersom en investor er interessert i et foretak, vil vedkommende enkelt finne ut av om foretaket har styreansvarsforsikring uansett ved å spørre selskapet. Forsikringen tegnes uansett ikke for å beskytte investorene, men for å beskytte styret og ledende ansatte i selskapet. Indirekte kan det naturligvis være en fordel for selskapet at disse er beskyttet, men neppe direkte. Regelverket åpner allerede også for at skadelidte kan få informasjon om det foreligger en slik dekning eller ikke.

Større fokus på forsikring
Å tegne forsikring er som det store utgangspunktet frivillig. Et påbud om styreansvarsforsikring vil derfor neppe komme. Regelendringen vil likevel kunne føre til at mange flere selskaper nå kommer til å tegne styreansvarsforsikring.

I stedet for å innføre et påbud om styreansvarsforsikring, vil påbudet om offentliggjøring i stedet bidra til å synliggjøre ansvaret til det enkelte styremedlem og ledende ansatte. Vi tror at påbudet om offentliggjøring vil bidra til at flere selskaper vil bli oppmerksomme på behovet for styreansvarsforsikring. For styrene i de selskapene som ikke har hatt styreansvarsforsikring, vil regelendringen derfor være positiv.

Betydning for selskaper med styreansvarsforsikring
De fleste selskaper har tidligere holdt styreansvarsforsikringen som et internt anliggende. Tanken har vært at ved å holde den skjult for offentligheten, viser man heller ikke at de som er dekket av den er søkegode for et eventuelt krav. For de som har styreansvarsforsikring, vil derfor ikke regelendringen være udelt positiv. Det man imidlertid må være oppmerksom på, er hvilken informasjon man oppgir om dekningen i årsrapporten.

Vi tror at de selskapene som har styreansvarsforsikring, generelt har et noe større fokus på risikohåndtering enn de virksomhetene som ikke har det. Derfor tror vi at regelen om publisering vil være med på å skape mer bevissthet rundt styremedlemmenes personlige ansvar fremover. En styreansvarsforsikring som har gode vilkår og riktig forsikringssum vil være en god måte å avlaste dette personlige ansvaret på.

Advokat Kyrre Rørstad har flere års erfaring som forsikringsmegler for bl.a. styreansvarsforsikringer for mange norske selskaper av ulik størrelse og innen ulike bransjer. Han kan hjelpe din bedrift med vurderingen av kvaliteten på egen styreansvarsforsikring, eller behov for slik forsikring.

 

Kyrre Rørstad

Advokat hos Advocator Advokatfirma AS