Arbeidsrett – ny avgjørelse i Høyesterett om arbeidsgivers straffansvar ved brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstids- og overtidsbestemmelser

Høyesterett avsa nylig dom i den såkalte «Veireno-saken», hvor arbeidsgiver for første gang i Norge ble ilagt fengselsstraff for brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Til tross for at saken er spesiell, gir avgjørelsen en viktig påminnelse om arbeidsgivers ansvar knyttet til arbeidstid, samt at straffansvar ved brudd på bestemmelsen kan bli en realitet.

Saken gjaldt et selskap, Veireno, som hadde avtale med Oslo kommune om innsamling av husholdningsavfall. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn, og tilsynet avdekket en omfattende og ulovlig bruk av overtid. Overtidsbruken var langt utover det som er tillatt etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet eller etter avtale med de tillitsvalgte.

Høyesterett fremhevet at saken dreide seg om alvorlige, forsettlige og systematiske overtredelser av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Overtredelsene fortsatte selv etter Arbeidstilsynets tilsyn, og dette anså Høyesterett som skjerpende.

Dette medførte at Høyesterett konkluderte med at overtredelsene kunne henføres under arbeidsmiljøloven § 19-1 andre ledd.

Under straffutmålingen fremhevet Høyesterett at det hadde foregått en betydelig overtidsbruk, at det var tale om omfattende og bevisste overtredelser over tid og at overtidsbruken fortsatte etter tilsynet fra Arbeidstilsynet.

Høyesterett fastsatte straffen til fengsel i 120 dager for eneaksjonær i holdingselskapet, som også var daglig leder og styreleder i Veireno.

I tingretten ble datterselskapet til holdingselskapet, som var eier av Veireno, idømt en foretaksstraff på 4,5 millioner kroner, men selskapet ble frifunnet for foretaksstraff i lagmannsretten.

Dommen illustrerer at arbeidsmiljølovens straffebestemmelser har en realitet for arbeidsgiver, og at det er viktig at arbeidsgiver har gode rutiner for å sikre at bestemmelsene overholdes. Overtredelser kan i verste fall føre til personlig straffansvar, og/eller foretaksstraff for virksomheten. Selv om de fleste avgjørelser i domstolene gjelder strafferettslige reaksjoner i forbindelse med arbeidsulykker, ser vi tendenser til at det i større grad enn tidligere også ilegges straffesanksjoner for brudd på arbeidstid og også andre overtredelser av arbeidsmiljøloven.

Tendensen i rettspraksis gir dermed en foranledning for arbeidsgiver til å foreta en grundig gjennomgang av virksomhetens arbeidstidsbestemmelser, rutiner for bruk av overtid, HMS-rutiner med mer.

Advocator Advokatfirma har kompetanse innen arbeidsrett, og kan bistå din bedrift med en gjennomgang av virksomheten samt i å utarbeide rutiner som sikrer at arbeidsgiver ivaretar arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Advocator Advokatfirma AS