Mobbing på skolen

Hva bør du gjøre visst barnet ditt blir mobbet på skolen?

Alle barn har rett til å ha det bra og være trygg på skolen. Å oppleve at barnet ditt forteller at de blir ertet eller mobbet på skolen er vanskelig. Det er strenge krav til skolene og hvordan de skal håndtere dette. Ofte krever det en innsats fra foreldrene selv for at barnet skal få oppfylt de rettighetene man har som skoleelev.

Mange barn synes det er vanskelig å fortelle at de blir plaget på skolen, det være seg fra medelever eller at de opplever at de er utrygge på ansatte ved skolen. Kanskje barnet ditt vegrer seg for å gå på skolen, er redd for å gå til og fra skolen, eller de over tid klager over vondt i magen eller i hodet.  Kanskje tør de å fortelle deg litt om hvordan de har det og hva som skjer i friminuttene, på skolevegen eller i timene.

Det er ikke så lett å vite hvordan man som foreldre skal forholde seg til dette, både ovenfor skolen og foreldrene til medelever.

Fra 1. august 2017 ble det innført nulltoleranse mot mobbing i skolen gjennom opplæringsloven. Det er nok at barnet ikke har det bra for at man har krav på hjelp. Det trenger ikke være definert som mobbing, det kan også dreie seg om ensomhet og at barnet generelt gruer seg til å gå på skolen.

Skolens ansvar gjelder også det som skjer mellom elevene etter skoletid dersom det påvirker hvordan barnet har det på skolen. Det er derfor viktig å ikke godta at skolen ikke vil blande seg inn hva som har skjedd på internett eller på fotballbanen.

For det første skal skolen ha rutiner for et godt skolemiljø. Der skal de beskrive hvordan de jobber for å ivareta elevene. Rutinene skal også beskrive hvordan skolen jobber for å forebygge og oppdage mobbing og hva de skal gjøre når det skjer. Disse rutinene bør foreldrene gjøre seg kjent med.

Alle ansatte har også en plikt til å melde fra til rektor hvis de vet om eller tror at ditt barn blir plaget på skolen. I enkeltsituasjoner skal de gripe inn og stoppe mobbing umiddelbart og de skal undersøke nærmere hva som har skjedd. Eksempelvis kan det innebærer å stanse en utfrysningssituasjon eller å irettesette elever som kaller andre stygge ting.

Det kan også være at andre foreldre eller du selv melder fra til lærer eller rektor. Det anbefales at du gjør dette via e-post eller brev – slik sikrer du dokumentasjon for varselet.

Undersøkelser
Rektor har alltid plikt til å undersøke forholdene skolen selv oppdager eller du har varslet om. Skolen skal gjøre grundige undersøkelser slik at saken blir godt opplyst. Du og ditt barn har også krav på å bli hørt. De kan eksempelvis observere elvene i friminuttene eller i en læringssituasjon.

Det kan hende skolen må ta kontakt med ansatte og elevene som er involvert og deres foreldre. Men de kan ikke snakke om saken til hvem som helst.

Ofte kan det være vanskelig å vite om det barnet forteller om handler om normale konflikter mellom barn i den alderen eller om det er noe som bør tas opp. Hvis du er usikker er det i alle tilfeller best å be om en undersøkelse. Det trenger ikke virke så alvorlig eller varig for å melde fra.

Plan og tiltak
Rektor skal iverksette tiltak og har en aktivitetsplikt. Du kan gjerne foreslå hva du tenker kan hjelpe. Disse tiltakene skal følges opp helt til barnet har det bra igjen. Her er det barnets egen opplevelse som er avgjørende for når skolens aktivitetsplikt opphører.

Tiltakene skolen skal sette inn kan rettes mot den som blir mobbet, den som mobber, tilskuere eller hele klassemiljøet. Rettspraksis i mobbesaker viser at skolen bør sette inn tiltak også mot dem som mobber. Dette kan eksempelvis være konfronterende samtaler.

Dokumentasjon
Skolen skal utarbeide en skriftlig plan. I planen skal det beskrives hvilket problem som skal løses, hva skolen har tenkt å gjøre og når, samt hvem som er ansvarlig for gjennomføringen. Planen skal også fastslå når tiltakene skal evalueres.

Rektor skal hele veien informere foreldrene om hva som blir gjort.

Ta vare på dokumentasjon fra møter og kontakten med skolen og be skolen om kopi av referat etter møter. Erfaringsmessig er ikke alltid skolene like flinke til å skrive referat. Dokumentasjon kan bli viktig dersom det senere skulle oppstå eksempelvis erstatningsspørsmål. Skriv derfor gjerne et referat selv og send en oppsummering til skolen i en e-post.

Når skolen ikke gjør nok
Dersom skolen ikke følger de pliktene de har, bør du melde saken inn til fylkesmannen. Fylkesmannen har et eget digitalt skjema du kan bruke som gjør dette enkelt.

Fylkesmannen skal passe på at skolen gjør det de skal og kan fatte vedtak om konkrete tiltak. De kan også fastsette en frist og gi skolen bøter dersom de ikke følger opp innen fristen.

Dersom du opplever at fylkesmannen heller ikke følger opp saken tilstrekkelig kan du klage til Utdanningsdirektoratet. Du må da først klage til fylkesmannen som vil vurdere saken på nytt.

Straffeansvar og erstatning
Mobbing og utrygghet på skolen kan føre til plager senere i livet som igjen kan føre til alvorlige konsekvenser for helse og arbeidsliv. Skolen kan derfor ha et erstatningsansvar og et strafferettslig ansvar for brudd på reglene i opplæringsloven.

Det er derfor svært viktig å ta barnet ditt på alvor. Dersom du tenker at barnet ditt har fått skader eller står i fare for å få skader som følge av mobbing kan du ta kontakt med en advokat for nærmere rådgivning.