Ledelse i krisetid

Med corona-virusets fremmarsj i verden og Norge, står næringslivet plutselig foran enorme omveltninger. Forutsetningene endrer seg fra dag til dag, og ingen har muligheter til å forutse hvordan næringsgrunnlaget vil være to uker frem i tid, et halvt år frem i tid, eller ett år frem i tid. Mange selskaper frykter at tiden vi har foran oss blir kritisk. Når man står midt i en krise, er det viktig å håndtere den best mulig.

Styrets ansvar

Styret og ledelsen i et selskap har i henhold til aksjeloven et personlig og ubegrenset ansvar for at bedriften drives på en forsvarlig måte. Forsvarlig drift forutsetter at det er økonomisk grunnlag for å betale lønn til de ansatte og at kreditorene får betalt for sine leveranser til bedriften. Ansvaret faller ikke bort, selv om tidene er krevende. Situasjonen legger dermed et betydelig større press på styret og ledelsen.

For at selskapet skal ha en fremtid, krever omveltningene i samfunnet dramatiske tiltak. Utfordringene er at endringene må skje raskt, samtidig som de må være like forsvarlige og riktige som ellers for at styret ikke skal komme i ansvar. Omveltningene har betydning for egne ansatte, for kreditorer, for kunder og for offentlige myndigheter.

Når tiden til å utrede konsekvenser og til å innhente informasjon er mye kortere enn ellers, stilles større krav til åpenhet overfor kreditorer. Dersom konkursrisikoen er høy plikter man å informere kreditorer og handelspartnere om dette. Gjør man ikke det, risikerer man å komme i ansvar dersom det skulle vise seg at man f.eks. har drevet for kreditors regning.

Arbeidsrettslige spørsmål

Omveltninger ved driften reiser en rekke arbeidsrettslige spørsmål. Hvordan spørsmålene besvares og håndteres, vil ha store konsekvenser for videre drift.

Skal man permittere de ansatte? Hvor lenge skal de permitteres? Hvem skal permitteres? Tror man at forholdene vil bedre seg ved slutten av permitteringstiden, eller må man nedbemanne og allerede nå vurdere oppsigelser? Kan man kreve at de ansatte skal gå ned i lønn eller ta ut ferie? Dette er spørsmål vi i Advocator har tatt opp i tidligere artikler. Noen virksomheter opplever på sin side en økning i etterspørselen, og spørsmålet om overtid og midlertidige ansettelser kan komme opp.

Fokus på risikohåndtering

Et selskap må alltid ha fokus på god risikohåndtering. Risiko kan være så uendelig mye forskjellig. I kontraktsforhold, er partene enige om en kontrakt. Kontrakten fordeler ulikt ansvar mellom partene. Har selskapet god oversikt over de ulike kontraktene som inngås, og har man oversikt over det ansvaret man påtar seg? Kan noe av ansvaret forsikres? Har man forsikring på plass? Hvordan skal man forholde seg til den delen av ansvaret som ikke kan forsikres?

Advocator har ekspertise på risikohåndtering av kontrakter. Vi vil raskt kunne fortelle deg om det er endringer som bør gjøres i dine kontrakter, eller hva du trenger å gjøre av endringer i senere kontrakter.

Rett forsikring til rett tid

Alle selskaper har forsikring, men forsikring er komplisert. Erfaringsmessig vet vi at mange selskaper ikke har inngående kjennskap til hva egne forsikringer dekker. Vi erfarer også ofte at spørsmålet om forsikring ofte er blant de siste spørsmålene som kommer opp når en kontrakt skal signeres. Etter signering av en avtale, kan det være for seint å bruke forsikringen som et instrument for å håndtere risiko. Slik samfunnet endrer seg nå, vil vi anbefale å sjekke om virksomheten har nødvendige forsikringer som dekker det behovet selskapet har. Styret har et ansvar for forsvarlig drift, og om selskapet utsetter sine kontraktspartnere for økonomisk tap ved ikke å ha tilstrekkelig forsikring, kan man havne i ansvar.

Om styret ikke nødvendigvis havner i ansvar, er det ingenting som hindrer kunder, leverandører, ansatte, offentlige myndigheter, eiere eller andre fra å fremsette et krav. Da vil en styreansvarsforsikring være helt avgjørende for styret. Dette har vi skrevet om i en tidligere artikkel.

Vår erfaring fra forsikringsbransjen, gjør at vi raskt kan bistå med en vurdering av selskapets forsikringer og forsikringsbehov for alle typer selskaper.

Inntekter uteblir

Når inntektene uteblir, kommer man også raskt i likviditetsproblemer. Hvilke kreditorer skal da prioriteres? Skal man i det hele tatt betale noen av dem? På den andre siden, skal man begjære selskaper konkurs fordi de ikke betaler det de skylder ditt selskap? Skal man vente og se om det offentlige gjør endringer i regelverket som kan løse utfordringene?

Utgangspunktet er at avtaler må holdes, selv i en krise. Advocator har erfaringer du kan dra nytte av i slike situasjoner.

Advocator har ekspertisen

Vi har i artikkelen reist en rekke spørsmål. Advocator har bred erfaring og kan bistå med alle disse spørsmålene. Vi har ekspertisen som kreves for at din virksomhet kan håndtere en krise best mulig. Vår klare anbefaling i disse tidene er å søke bistand i forkant. Det kan være mye lettere enn å skulle ordne opp i ettertid.

 

Kyrre Rørstad

Advokatfullmektig hos Advocator Advokatfirma AS