Koronavirus og Mannskapsrett

Koronaviruset (coronaviruset) gjør at arbeidsgivere og arbeidstakere kommer opp i uvanlige problemstillinger i arbeidsforholdet. Hvilke regler gjelder i et arbeidsforhold når det oppstår behov for tiltak for å hindre smitte eller mulig smitte? Vi skal se på arbeidsgiver og arbeidstakeres rettigheter og plikter i forhold til coronavirus. For rederier og arbeidstakere til sjøs reiser det seg særlige problemstillinger.

Fiskebåt har laget en samleside om relevante tema knyttet til Koronaviruset. Se Fiskebåt sin hjemmeside for ytterligere informasjon.

Sammen med skipssikkerhetsloven skal skipsarbeidsloven sikre arbeidssituasjonen til de enkelte om bord, og i denne sammenhengen skal samtlige om bord gis trygghet i arbeidssituasjonen.

Rederiene vil møte problemstillinger som virksomhet på landsiden ikke møter, og motsatt.

Spørsmålene som kan oppstå er mange. Vi leser i media om personer som blir satt i karantene, arbeidstakere må arbeide fra hjemmekontor, reiser avlyses, virksomheter må sette inn beredskapstiltak med tanke på eventuell kommende smitte, bedrifter får problemer med leveranser slik at produksjonen må reduseres, osv.

Spørsmål som kan oppstå er f.eks om rederiet kan nekte å ta om bord ansatte som viser tegn på virussykdom? Hva kan reder eller skipper gjøre hvis en ansatt kommer hjem med smitte eller fra en reise fra et område med koronasmitte? Kan arbeidsgiver beordre ansatte til å bli hjemme? Har arbeidstaker rett på lott og hyre? Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte å ta permisjon uten eller med lott eller hyre? Kan arbeidsgivere nekte eller pålegge ansatte å reise i jobbsammenheng til områder med forhøyet risiko for smitte? Hva med privatreiser. Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise til ulike områder på sin fritid? Hvem kan settes i karantene, og hvem kan sette arbeidstakere i karantene? Kan arbeidsgiver permittere ansatte på grunn av risiko for smitte?

For rederier og mannskap oppstår det gjerne spesielle situasjoner som må tas hensyn til. Mannskapet lever og arbeider tett sammen, og det kan tenkes at det skal mindre til for at smitte spres om bord. Det er viktig at både rederiet og mannskap tar ansvar i denne situasjonen slik at ikke hele mannskap blir slått ut med smitte. Utfordringen i enkelte fiskerier er gjerne at mannskapet er om bord i flere uker av gangen og at det er kan være vanskelig eller kostbart å skifte mannskapsmedlemmer i løpet av en tur.

Sunn fornuft

Utgangspunktet er at koronaviruset ikke setter arbeidsgiver eller arbeidstaker i noen særstilling. Vanlige regler gjelder, og det er som vanlig lov å bruke sunn fornuft. Fra media ser vi tiltak og uttalelser som er noe uvanlige. Vi skal i første rekke svare på spørsmål som har vært fremme i media.

Nødrett

Vi har uskrevne regler om nødrett. I dette tilfelle kan vi vanskelig se for oss at det oppstår situasjoner som er omfattet av nødrettsreglene. Vi har lover og regler som fanger opp de fleste situasjoner som måtte oppstå. Dersom det oppstår alvorlige motsetninger i et arbeidsforhold, vil en arbeidsgiver i mange tilfeller kunne benytte sin styringsrett.

Arbeidsgivers styringsrett

Et grunnleggende utgangspunkt i arbeidsretten er at arbeidsgiver har styringsrett. Dette gjør at arbeidsgiver i utgangspunktet kan bestemme tiltak og gi instrukser til arbeidstakerne i situasjoner som kan oppstå i denne sammenhengen. Når arbeidsgiver utøver sin styringsrett har arbeidstaker resignasjonsplikt. Det vil si at arbeidstakere må følge instruksen fra arbeidsgiver, og deretter eventuelt ta diskusjonen senere. Styringsretten begrenses bl.a. av skipsarbeidsloven, skipssikkerhetsloven, tariffavtaler og arbeidsavtaler. Arbeidsgiver kan ikke opptre i strid med disse fastsatte reglene.

Det er i den kommende perioden, og i lignende situasjoner i fremtiden, åpenbart at arbeidsgivere og arbeidstakere må foreta risikovurderinger og iverksette tiltak for å verne om bedriftens økonomi og arbeidsmiljø. Arbeidstakere må også bidra til å sikre sin egen arbeidsplass. Rederiene bør være tidlig ute med risikoidentifisering, risikoanalyse og risikoevaluering, samt å iverksette tiltak i henhold til risikovurderingen.

Lovregler, tariffavtaler, arbeidsavtaler og alminnelige arbeidsrettslige regler.

Sykepenger for syke og personer med mistanke om smitte

En ansatt som blir syk på grunn av koronasmitte har vanlige sykepengerettigheter. En arbeidsgiver har ingen rett til å sykmelde en arbeidstaker. Sykmelding utstedes i disse tilfellene av lege.

En arbeidsgiver som frykter at en ansatt er smittet, må be den ansatte om å oppsøke lege.

Vi kan tenke oss et tilfelle der arbeidstaker fremstår som syk, eller at arbeidsgiver har en begrunnet frykt for at arbeidstaker er smittet, og den ansatte nekter å oppsøke lege og krever å møte på jobb.

I et slikt tilfelle kan arbeidsgiver innledningsvis bruke sin styringsrett til å nekte den ansatte å komme ombord. Skipsarbeidsloven har spesielle regler om rederiets og skipsførers omsorgsplikt. Etter lovens § 8-1 kan det oppstå en situasjon der rederiet eller skipsfører skal sørge for at et mannskapsmedlem blir undersøkt av lege. Dette kan gjelde både av hensyn til den enkelte, men også av hensyn til det øvrige mannskapet.

Settes problemstillingen på spissen kan skipsfører beordre mannskapet til å la seg undersøke av lege etter skipssikkerhetslovens § 17.

Rederiet vil i utgangspunktet plikt til å betale / erstatte normal lott og hyre til et mannskapsmedlem som nektes å komme om bord. Rederiene anbefales derfor å kreve at et mannskapsmedlem oppsøker lege, før rederiet beslutter å nekte å ta om bord et mannskapsmedlem. Dersom vedkommende blir sykmeldt er problemet løst. Dersom legen etter en vurdering ikke sykmelder vedkommende, er rederiet og skipsfører i utgangspunktet pliktig til å ta vedkommende om bord.

Dersom vedkommende nekter å oppsøke lege, se om han kan skifte tur med noen. Dersom han fremdeles vil nekte, se om det er mulig å få til en avtaleløsning, f.eks at vedkommende kommer om bord senere. Dersom det ikke foreligger andre alternativer, er det vår foreløpig vurdering at rederiet kan nekte å ta om bord vedkommende, og heller ikke har plikt til å betale lott/hyre til en person som i gjeldende situasjon, til tross for skipsførers ordre, nekter å la seg undersøke av lege.

Stikkord i denne sammenheng er sunn fornuft, lojalitet til arbeidsgiver og medansatte, og i ytterste konsekvens kan arbeidsgiver vurdere om den ansatte opptrer på en slik måte at det kan være grunn for å vurdere grunnlaget for en oppsigelse av den ansatte.

Permisjonsregler

Permisjoner med eller uten lott og hyre krever en avtale med den ansatte. Rederiet kan ikke ensidig pålegge en ansatt permisjon med eller uten lott og hyre.

Kan arbeidsgiver pålegge en ansatt om å ta ut ferie eller ta en fritur grunnet smitte eller mistanke om smitte?

De vanlige reglene etter ferieloven og forskrift om ferie for arbeidstakere på skip gjelder.

Arbeidsgiver har ingen spesiell adgang til å pålegge ansatte å avvikle ferie grunnet en smitte eller ved mistanke om smitte. Arbeidsgivers rett til å fastsette arbeidstakers ferie fremgår av ferieloven § 6, jf. §§ 7-9.

Reiser

Spørsmålene som ble stilt innledningsvis var om arbeidsgivere kan pålegge ansatte å reise i jobbsammenheng. For Fiskebåtredere gjelder dette i første rekke flyreiser i forbindelse med mannskapsbytte. Det enkle svaret på dette er at arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett i de aller fleste tilfeller kan pålegge en ansatt å reise. Arbeidsgiver bør i utgangspunktet måtte foreta en risikovurdering og gi opplæring i smitteforebyggende tiltak i samsvar med Folkehelseinstituttets oppdaterte reiseråd. Innenlands reiser i Norge må mannskapet akseptere, så lenge restriksjoner ikke innføres av myndighetene.

Hva med privatreiser? Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise til ulike områder på sin fritid? Arbeidsgivers styringsrett vil i de aller fleste tilfeller ikke gripe inn i hva den ansatte gjør på sin fritid. Dette betyr at arbeidstakere uten arbeidsgivers samtykke kan reise på ferie dit de ønsker, og motsatt arbeidsgiver kan ikke nekte en arbeidstaker å reise på ferie, uavhengig av reisemål, på sin fritid.

Karantenebestemmelser: smittevernloven og sykepenger

Reder kan ikke uten et avtalegrunnlag pålegge en ansatt karantene hjemme. Det offentlige har vide fullmakter til å iverksette ulike tiltak etter smittevernloven. Slike tiltak kan omfatte forbud mot utførelse av arbeid, karantenebestemmelser, tvungen legeundersøkelse, tvungen isolering i sykehus m.v.

Redere og mannskap som møter utfordringer knyttet til smittevurdering/smittesituasjoner bør konsultere fagpersoner, som for eksempel lege, sjømannslege eller kommuneoverlege, for et samarbeid om utfordringen.

Alle arbeidstakere som blir satt i karantene av det offentlige har rett på sykmelding og krav på sykepenger. Se: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

 

Advocator Advokatfirma AS har spesialkompetanse innen arbeidsrett. Ta gjerne kontakt dersom du eller din bedrift behøver arbeidsrettslig bistand.

 

Jahn Waage Aurdal

Managing partner / Advokat MNA