Ulovlig kameraovervåking på arbeidsplassen?

Filmes du bak butikkdisken, på lageret eller i kontorlandskapet?

Sjekker din arbeidsgiver hvor mye du spiser i kantina, og om du ser på mobilen fremfor å arbeide? Dette kan være ulovlig.

Når kan arbeidsgiver kameraovervåke?
Arbeidsgivers styringsrett gir adgang til å iverksette overvåking som kontrolltiltak i virksomheten, men adgangen er begrenset og det er ikke fritt frem for arbeidsgiver å iverksette kontrolltiltak i form av kameraovervåking på arbeidsplassen. Kameraovervåking på arbeidsplassen som ikke er i samsvar med regelverket er å anse som en klar integritetskrenkelse av de ansatte. For at en arbeidsgiver lovlig skal kunne kameraovervåke en arbeidsplass, må det etter personopplysningsloven foreligge en saklig grunn og et særskilt behov for å filme. Filmingen må dermed eksempelvis begrunnes med at overvåkingen bidrar til å verne om liv eller helse, eller til å forebygge gjentatte eller alvorlige straffbare handlinger. Overvåking av pauserom, toalettrom eller garderober er ikke tillatt, uansett hvor god grunn man måtte mene å ha. Overvåking av områder der både ansatte og kunder ferdes, må av hensyn til de ansatte begrenses. For eksempel vil kravene være oppfylt med hensyn til å overvåke en kasse der det oppbevares penger, men ikke for resten av området bak butikkdisken.

Er kameraovervåking nødvendig? 
Selv om arbeidsgiver har gode grunner for å kameraovervåke, må arbeidsgiver alltid vurdere nytten av overvåkingen opp mot den krenkelsen eller ulempen overvåkingen medfører for arbeidstaker.

Arbeidsgiver skal alltid ta i bruk det minst inngripende tiltaket. Kameraovervåking oppleves ofte som svært belastende. Arbeidsgiver må tenke grundig gjennom hva som skal oppnås med overvåkingen, og om problemet kan løses eller risikoen minimeres gjennom andre egnede og mindre inngripende tiltak.

Er det kameraovervåking på din arbeidsplass?
I tillegg til de strenge vilkår for kameraovervåking etter personopplysningsloven, stiller også arbeidsmiljøloven strenge vilkår for kontrolltiltak i virksomheten. Dersom du, som arbeidstaker, utsettes for en overvåking du opplever belastende, er dette noe du bør drøfte med din arbeidsgiver. I noen situasjoner vil det også være påkrevd – en arbeidsgiver har for eksempel plikt til å drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Hva kan arbeidsgiver gjøre med opptakene? 
Dersom det er iverksatt kameraovervåking på arbeidsplassen, er det etter personopplysningsloven strenge vilkår for behandlingen av opptakene og hvor lenge opptakene kan oppbevares. Arbeidsgiver kan ikke bruke videoopptakene til et formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet. Arbeidsgiver kan dermed ikke bruke opptak for å kontrollere hvordan arbeidstaker utfører arbeidet. Opptak kan bare utleveres til politiet for etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker. Arbeidsgiver kan ikke utlevere opptak til andre utenforstående uten at vedkommende som er filmet samtykker. Til tross for at det er høy terskel for å kameraovervåke en arbeidsplass, ser vi likevel at det i praksis i stor grad filmes på arbeidsplasser. I sær er dette blitt en praksis i butikker og i kjøpesentre. Vi ser også at det er etablert en praksis hvor det ukritisk utleveres opptak for gjennomgang av utenforstående, eksempelvis ansatte i vektertjenesten. Til tross for at dette er begrunnet i hensynet til å avdekke straffbare handlinger, er en slik praksis et mulig brudd på både personopplysningsloven og arbeidsmiljøloven, dersom det dreier seg om et opptak av en arbeidstaker som ikke har samtykket til behandlingen av personopplysningene.