Fremtidsfullmakt – har du sørget for at noen ivaretar dine interesser den dagen du ikke klarer det selv?

Det kan være ulike årsaker til at man har behov for hjelp i fremtiden. Tidligere var det å få oppnevnt en verge av Fylkesmannen det eneste alternativet, noe som kan være en unødvendig tidkrevende prosess. Dersom verge blir oppnevnt av Fylkesmannen, kan det være usikkert hvem som blir oppnevnt, i tillegg vil det være utenfor din kontroll hvilke avgjørelser som tas.

En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål.

Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten

En fremtidsfullmakt gir deg dermed større grad av selvbestemmelse, også etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne.

Dersom du planlegger å skrive en fremtidsfullmakt, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat for bistand vedrørende fullmaktens innhold og utforming.

Fullmaktens utforming og krav til opprettelsen

Det foreligger en rekke absolutte krav til opprettelsen av, og utformingen av, fullmakten. Fullmaktsgiver må eksempelvis ha fylt 18 år, og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. I tillegg stilles det blant annet krav om at fullmakten er skriftlig og signert av fullmaktsgiver, at fremtidsfullmektigen har fylt 18 år samt at fullmektigen ikke selv har verge. Ettersom fullmektigens livssituasjon kan endre seg, kan det være hensiktsmessig å utpeke en subsidiær fullmektig. Videre skal fremtidsfullmakten undertegnes av to vitner som fullmaktsgiveren har godtatt, og det oppstilles en rekke krav til vitnene. I tillegg oppstilles en rekke krav til fullmaktens innhold.

Fullmaktens innhold

Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal regulere. Noen eksempler på hva som kan reguleres i en fremtidsfullmakt er salg av bolig, opprette eller avslutte bankkontoer, betaling av regninger og så videre.

Fullmakten kan og bør avgrenses til hva du vil bestemme i fremtidsfullmakten, og den bør derfor tilpasses dine ønsker.

Advokatene i Advocator Advokatfirma AS tilbyr bistand til å opprette fremtidsfullmakt. Vi vil da informere nærmere om krav som stilles til opprettelsen og utformingen av dens innhold, og vi vil tilpasse utformingen av fremtidsfullmakten ut i fra din situasjon og dine ønsker.

Saker i domstolen som gjelder fremtidsfullmakter

Å opprette fremtidsfullmakt har blitt stadig mer vanlig, og stadig flere planlegger hvordan ens interesser best ivaretas for det tilfellet at man ikke selv klarer det i fremtiden. En ringvirkning av dette, er at temaet ofte er oppe til behandling i domstolene.

Nylig avsa Høyesterett en dom angående problemstillingen fremtidsfullmakt. Høyesterett vurderte i avgjørelsen avsagt den 18. september 2019 blant annet spørsmålet om det å begjære skifte av uskifteboet er et særlig personlig forhold som ikke kan omfattes av en fremtidsfullmakt.

Lagmannsrettens kjennelse, som ga fullmektig medhold i at fremtidsfullmakt ga kompetanse til å kreve skifte av uskiftebo på vegne av fullmaktsgiver, ble opphevet av Høyesterett. Dommen understreker viktigheten av at man oppretter en fremtidsfullmakt som ivaretar ens interesser. I tillegg understreker dommen at ulike arverettslige problemstillinger ofte settes på spissen ved vurderingen av hvordan man bør utforme en fremtidsfullmakt, og at det er visse begrensninger til hva en fremtidsfullmakt kan regulere.

Du bør derfor vurdere å opprette en fremtidsfullmakt som ivaretar dine interesser på best mulig måte, før det er for sent. Det kan samtidig være hensiktsmessig å foreta en gjennomgang av eventuelle arverettslige spørsmål som vil kunne komme på spissen når fremtidsfullmakten trer i kraft.

Kontakt oss, så vil du få hjelp av en av våre spesialiserte advokater til å opprette en fremtidsfullmakt tilpasset dine ønsker.

 

Advocator Advokatfirma AS