Advocator Advokatfirma holder til i Ålesund.

Barnevern

Trygg juridisk bistand
Advocator Advokatfirma bistår med juridisk hjelp i forhold til barnevern og barnevernssaker.

Barnevernstjenesten har en plikt til å hjelpe barn og foreldre som har det vanskelig. Barnevernet har også adgang til å benytte tvangstiltak i en del saker.

Barnevernet har plikt til å følge bl.a. barnevernloven i saker der de mener et barn f.eks. skal plasseres i fosterhjem.

Omsorgsovertakelsen må da bringes inn for Fylkesnemnda som avgjør om barnevernets beslutning om å frata foreldrene omsorgen for barnet skal opprettholdes.

Fylkesnemndas vedtak kan bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

Våre advokater har bred erfaring og god kunnskap om lovverket ved slike saker.

Vårt kontor representerer ingen kommuner i barnevernsaker, og vi bistår kun foreldre i slike saker.

Er du part i en barnevernssak vil du i de aller fleste tilfeller ha rett på gratis advokat.

 

Publiseringsløsning levert av Sorentio AS - Design av I&M