Advocator Advokatfirma bistår med juridisk hjelp innenfor barnevern og barnevernssaker.
Barnevernstjenesten har en plikt til å hjelpe barn og foreldre som har det vanskelig. Barnevernet har også adgang til å benytte tvangstiltak i en del saker.

Barnevernet har plikt til å følge bl.a. barnevernloven i saker der de mener et barn f.eks. skal plasseres i fosterhjem.

Omsorgsovertakelsen må da bringes inn for Fylkesnemnda som avgjør om barnevernets beslutning om å frata foreldrene omsorgen for barnet skal opprettholdes.

Fylkesnemndas vedtak kan videre bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

Våre advokater har ofte saker for Fylkesnemnda og tingretten. De har opparbeidet seg en god kunnskap om lovverket som gjør seg gjeldende.

Vårt kontor representerer ingen kommuner i barnevernsaker, og vi bistår kun foreldre i slike saker.

Er du part i en barnevernssak vil du i de aller fleste tilfeller ha rett på gratis advokat.