Advocator bistår i saker vedrørende barnefordeling, barnets beste og jus knyttet til vurderinger av barnets beste.
Advocator har lang erfaring med barnefordelingssaker. Våre advokater bistår jevnlig foreldre i saker for domstolen, både gjennom rettslig mekling, utenrettslig mekling og vanlig prosedyre.

Barnets beste
Trygghet, stabilitet og forutsigbarhet er viktig for barns trivsel og utvikling. Ved samlivsbrudd er foreldrenes evne til å samarbeide om barnet av stor betydning.

Barneloven har et særlig fokus på at alle avgjørelser vedrørende barn skal gjøres ut fra hensynet til «barnets beste».

Hva som er barnets beste vil det kunne være forskjellige syn på og særlig i en konfliktsituasjon mellom foreldrene. Våre advokater har derfor fokus på å ivareta de menneskelige hensyn som gjør seg gjeldende i disse sakene.

I saker mellom familiemedlemmer er det for våre advokater viktig å finne frem til løsninger som ikke oppfordrer til konflikt. Ved samlivsbrudd kan gode avtaler og riktige avgjørelser i rettsapparatet redusere belastningen for barnet.

I tvister som gjelder barn kan man få fri rettshjelp. Spør oss gjerne om dette.