Konkurs
Våre advokater benyttes som bostyrere av konkursbo, og har omfattende erfaring fra konkursbobehandling av ulike typer virksomheter.

Vi hjelper også bedrifter i prosesser og forhandlinger om gjeldssanering og akkord.

Det viser seg at frivillige akkorder i mange tilfeller lar seg gjennomføre når akkorden gjennomføres innenfor riktige og trygge rammer.

Gjeldsforhandling etter konkursloven er lite brukt. Våre advokater kan likevel være med og vurdere en slik løsning. I slike saker oppnevner tingretten en gjeldsnemndsleder. Vedkommende leder arbeider med å fremsette et forslag om en frivillig gjeldsordning.

Vi kan også utarbeide oppbudsbegjæringer eller konkursbegjæringer, og gi råd til eier eller til styret når et selskap er under konkursbehandling.

Arbeidstakere som har utestående lønn i et selskap som sliter økonomisk, bør tidlig ta stilling til om det skal fremsettes en konkursbegjæring. Slik kan man få dekket lønnskravet under lønnsgarantiordningen.

Vi gir også advokathjelp der krav mot styremedlemmer, daglig leder eller revisor skal vurderes.