Permitteringsregler – og særregler som følge av coronavirus

Koronapandemien vil få konsekvenser for en rekke virksomheter, bedrifter og ansatte. Vi antar at det i den kommende perioden vil bli foretatt svært mange permitteringer. I gjeldende koronasituasjon gjelder de vanlige permitteringsreglene som følger av de ulovfestede reglene om permittering. Reglene har sitt utspring i ulike tariffavtaler, og spesielt hovedavtalen mellom LO og NHO. Permittering kan brukes når det foreligger…

Koronavirus og Mannskapsrett

Koronaviruset (coronaviruset) gjør at arbeidsgivere og arbeidstakere kommer opp i uvanlige problemstillinger i arbeidsforholdet. Hvilke regler gjelder i et arbeidsforhold når det oppstår behov for tiltak for å hindre smitte eller mulig smitte? Vi skal se på arbeidsgiver og arbeidstakeres rettigheter og plikter i forhold til coronavirus. For rederier og arbeidstakere til sjøs reiser det seg særlige problemstillinger. Fiskebåt har…

Arbeidsrett og koronavirus

Koronaviruset (coronaviruset) gjør at arbeidsgivere og arbeidstakere kommer opp i uvanlige problemstillinger i arbeidsforholdet. Hvilke regler gjelder i et arbeidsforhold når det oppstår behov for tiltak for å hindre smitte eller mulig smitte? Vi skal se på arbeidsgiver og arbeidstakeres rettigheter og plikter i forhold til coronavirus. Spørsmålene som kan oppstå er mange. Vi leser i media om personer som…

Arbeidsrett – ny avgjørelse i Høyesterett om arbeidsgivers straffansvar ved brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstids- og overtidsbestemmelser

Høyesterett avsa nylig dom i den såkalte «Veireno-saken», hvor arbeidsgiver for første gang i Norge ble ilagt fengselsstraff for brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Til tross for at saken er spesiell, gir avgjørelsen en viktig påminnelse om arbeidsgivers ansvar knyttet til arbeidstid, samt at straffansvar ved brudd på bestemmelsen kan bli en realitet. Saken gjaldt et selskap, Veireno, som hadde…

Viktigheten av god nok styreansvarsforsikring

Det finnes eksempler på at styremedlemmer har mottatt krav på flere titalls millioner kroner. Da hjelper det ikke stort om styreansvarsforsikringen kun dekker 10 millioner kroner. Som styremedlem i en virksomhet, har man et personlig ansvar for å erstatte tap man uaktsomt påfører andre. Styreansvaret er lovfestet i aksjeloven § 17-1. At man har et personlig økonomisk ansvar, betyr at…

Selge bolig uten eiendomsmegler

Ønsker du å selge bolig uten å bruke eiendomsmegler kan du velge å selge via advokat. Dette er en problemstilling som blir relevant der du som selger allerede har funnet en kjøper. Dere er enig om det vesentlige som pris og overtakelse. Det kan også bli aktuelt der en velger å selge innad i familien, eller en ønsker å gjennomføre…

Publisering av bilder av barn i sosiale medier

I dom avsagt av Høyesterett 5. november 2019 ble den første saken om publisering av bilder av barn på Facebook behandlet i norsk Høyesterett. Denne saken er en spesiell sak, da det omhandler en mor som stod i en barnevernssak. Hun hadde i den forbindelse opprettet en egen facebook-side mot barnevernet. Denne facebook-siden var åpen for alle som ønsket å…

Testament – mulige fallgruver

Stadig flere velger å opprette testament. Noen ønsker å tilgodese samboer mer enn hva loven i dag sier, og familieforhold endrer seg slik at ønsket for hvem en vil tilgodese kan være ulikt fra det loven legger opp til. Det å opprette testament krever at en holder tungen beint i munnen, både hva gjelder innholdsmessige krav, formkrav og hvem som…

Fremtidsfullmakt – har du sørget for at noen ivaretar dine interesser den dagen du ikke klarer det selv?

Det kan være ulike årsaker til at man har behov for hjelp i fremtiden. Tidligere var det å få oppnevnt en verge av Fylkesmannen det eneste alternativet, noe som kan være en unødvendig tidkrevende prosess. Dersom verge blir oppnevnt av Fylkesmannen, kan det være usikkert hvem som blir oppnevnt, i tillegg vil det være utenfor din kontroll hvilke avgjørelser som…

Å kjøpe «katta i sekken»

Redd for å kjøpe «katta i sekken»? Kjøp og salg av bruktbolig reguleres av avhendingsloven. Loven har vært i virke i 25 år, og vi har i dag rikholdig rettspraksis som forteller oss hvor grensene går for selgers opplysningsplikt, kjøpers undersøkelsesplikt, reklamasjonstid mv. Loven er tuftet på alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Ytelse mot ytelse – du skal få det du har…

Mobbing på skolen

Hva bør du gjøre visst barnet ditt blir mobbet på skolen? Alle barn har rett til å ha det bra og være trygg på skolen. Å oppleve at barnet ditt forteller at de blir ertet eller mobbet på skolen er vanskelig. Det er strenge krav til skolene og hvordan de skal håndtere dette. Ofte krever det en innsats fra foreldrene…