Prøvetid. Arbeidsgiver – bruk den!

Prøvetiden er en viktig periode i ansettelsesprosessen for både ansatte og arbeidsgivere. Prøvetid er dessverre ofte et undervurdert virkemiddel – både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. For arbeidsgiver er hensikten med å avtale prøvetid at man skal kunne vurdere om arbeidstakeren oppfyller de kravene som stillingen krever. Altså hvordan arbeidstaker tilpasser seg arbeidet, arbeidstakerens dyktighet og pålitelighet. Prøvetid gir mulighet for kortere gjensidig…

Vurderer du oppsigelse – eller er du i ferd med å bli oppsagt?

Som arbeidsgiver kan det være nødvendig å si opp ansatte, enten grunnet forhold ved virksomheten eller forhold ved arbeidstakeren selv. Da er det viktig at arbeidsgiveren har gode rutiner i slike prosesser, og at oppsigelsen er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Er du en arbeidstaker som har fått innkalling til drøftingsmøte, enten på bakgrunn av virksomhetens forhold eller forhold på…

Hacking og dataangrep – et styreansvar?

Det blir påstått at 90 % av dataangrep skyldes menneskelig feil. Historien viser at de færreste bedriftene kan stå imot et velrettet angrep. De fleste bedriftene kan imidlertid forberede seg på hvordan et angrep skal håndteres best mulig. I de siste årene har trusselbildet endret seg. Der risikoen tidligere lå i at man mistet persondata eller sensitiv data for virksomheten,…

Ledelse i krisetid – «Fase 2» – Oversikt – Krisefokus

16. mars 2020 skrev vi om «Ledelse i krisetid». https://advocator.no/ledelse-i-krisetid/ En måned er gått siden regjeringen innførte omfattende tiltak for å bekjempe koronasmitte. Tiltakene har fremdeles massiv påvirkning på livene til privatpersoner og økonomien til bedrifter. Den akutte fasen for de fleste bedrifter er over. Akuttfasen har vært svært hektisk for mange, og mange ledere har stått alene om å…

Risikohåndtering av kontrakter

Etter fremmarsjen til korona-viruset har verden vært i en unntakstilstand. Næringslivet har fått vanskelige kår over natten. Inntektene har uteblitt, og fokuset har vært å kutte kostnader. Lave kostnader alene er imidlertid ikke bærekraftig for et selskap. Krisetiltakene til regjeringen er beregnet på å hjelpe næringslivet gjennom krisen, og effekten vil i beste fall være midlertidig. Det er derfor opp…

Ledelse i krisetid

Med corona-virusets fremmarsj i verden og Norge, står næringslivet plutselig foran enorme omveltninger. Forutsetningene endrer seg fra dag til dag, og ingen har muligheter til å forutse hvordan næringsgrunnlaget vil være to uker frem i tid, et halvt år frem i tid, eller ett år frem i tid. Mange selskaper frykter at tiden vi har foran oss blir kritisk. Når…

Permitteringsregler – og særregler som følge av coronavirus

Koronapandemien vil få konsekvenser for en rekke virksomheter, bedrifter og ansatte. Vi antar at det i den kommende perioden vil bli foretatt svært mange permitteringer. I gjeldende koronasituasjon gjelder de vanlige permitteringsreglene som følger av de ulovfestede reglene om permittering. Reglene har sitt utspring i ulike tariffavtaler, og spesielt hovedavtalen mellom LO og NHO. Permittering kan brukes når det foreligger…

Koronavirus og Mannskapsrett

Koronaviruset (coronaviruset) gjør at arbeidsgivere og arbeidstakere kommer opp i uvanlige problemstillinger i arbeidsforholdet. Hvilke regler gjelder i et arbeidsforhold når det oppstår behov for tiltak for å hindre smitte eller mulig smitte? Vi skal se på arbeidsgiver og arbeidstakeres rettigheter og plikter i forhold til coronavirus. For rederier og arbeidstakere til sjøs reiser det seg særlige problemstillinger. Fiskebåt har…

Arbeidsrett og koronavirus

Koronaviruset (coronaviruset) gjør at arbeidsgivere og arbeidstakere kommer opp i uvanlige problemstillinger i arbeidsforholdet. Hvilke regler gjelder i et arbeidsforhold når det oppstår behov for tiltak for å hindre smitte eller mulig smitte? Vi skal se på arbeidsgiver og arbeidstakeres rettigheter og plikter i forhold til coronavirus. Spørsmålene som kan oppstå er mange. Vi leser i media om personer som…

Arbeidsrett – ny avgjørelse i Høyesterett om arbeidsgivers straffansvar ved brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstids- og overtidsbestemmelser

Høyesterett avsa nylig dom i den såkalte «Veireno-saken», hvor arbeidsgiver for første gang i Norge ble ilagt fengselsstraff for brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Til tross for at saken er spesiell, gir avgjørelsen en viktig påminnelse om arbeidsgivers ansvar knyttet til arbeidstid, samt at straffansvar ved brudd på bestemmelsen kan bli en realitet. Saken gjaldt et selskap, Veireno, som hadde…