Ledelse i krisetid – «Fase 2» – Oversikt – Krisefokus

16. mars 2020 skrev vi om «Ledelse i krisetid». https://advocator.no/ledelse-i-krisetid/ En måned er gått siden regjeringen innførte omfattende tiltak for å bekjempe koronasmitte. Tiltakene har fremdeles massiv påvirkning på livene til privatpersoner og økonomien til bedrifter. Den akutte fasen for de fleste bedrifter er over. Akuttfasen har vært svært hektisk for mange, og mange ledere har stått alene om å…

Risikohåndtering av kontrakter

Etter fremmarsjen til korona-viruset har verden vært i en unntakstilstand. Næringslivet har fått vanskelige kår over natten. Inntektene har uteblitt, og fokuset har vært å kutte kostnader. Lave kostnader alene er imidlertid ikke bærekraftig for et selskap. Krisetiltakene til regjeringen er beregnet på å hjelpe næringslivet gjennom krisen, og effekten vil i beste fall være midlertidig. Det er derfor opp…

Ledelse i krisetid

Med corona-virusets fremmarsj i verden og Norge, står næringslivet plutselig foran enorme omveltninger. Forutsetningene endrer seg fra dag til dag, og ingen har muligheter til å forutse hvordan næringsgrunnlaget vil være to uker frem i tid, et halvt år frem i tid, eller ett år frem i tid. Mange selskaper frykter at tiden vi har foran oss blir kritisk. Når…

Permitteringsregler – og særregler som følge av coronavirus

Koronapandemien vil få konsekvenser for en rekke virksomheter, bedrifter og ansatte. Vi antar at det i den kommende perioden vil bli foretatt svært mange permitteringer. I gjeldende koronasituasjon gjelder de vanlige permitteringsreglene som følger av de ulovfestede reglene om permittering. Reglene har sitt utspring i ulike tariffavtaler, og spesielt hovedavtalen mellom LO og NHO. Permittering kan brukes når det foreligger…

Koronavirus og Mannskapsrett

Koronaviruset (coronaviruset) gjør at arbeidsgivere og arbeidstakere kommer opp i uvanlige problemstillinger i arbeidsforholdet. Hvilke regler gjelder i et arbeidsforhold når det oppstår behov for tiltak for å hindre smitte eller mulig smitte? Vi skal se på arbeidsgiver og arbeidstakeres rettigheter og plikter i forhold til coronavirus. For rederier og arbeidstakere til sjøs reiser det seg særlige problemstillinger. Fiskebåt har…

Arbeidsrett og koronavirus

Koronaviruset (coronaviruset) gjør at arbeidsgivere og arbeidstakere kommer opp i uvanlige problemstillinger i arbeidsforholdet. Hvilke regler gjelder i et arbeidsforhold når det oppstår behov for tiltak for å hindre smitte eller mulig smitte? Vi skal se på arbeidsgiver og arbeidstakeres rettigheter og plikter i forhold til coronavirus. Spørsmålene som kan oppstå er mange. Vi leser i media om personer som…

Arbeidsrett – ny avgjørelse i Høyesterett om arbeidsgivers straffansvar ved brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstids- og overtidsbestemmelser

Høyesterett avsa nylig dom i den såkalte «Veireno-saken», hvor arbeidsgiver for første gang i Norge ble ilagt fengselsstraff for brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Til tross for at saken er spesiell, gir avgjørelsen en viktig påminnelse om arbeidsgivers ansvar knyttet til arbeidstid, samt at straffansvar ved brudd på bestemmelsen kan bli en realitet. Saken gjaldt et selskap, Veireno, som hadde…

Viktigheten av god nok styreansvarsforsikring

Det finnes eksempler på at styremedlemmer har mottatt krav på flere titalls millioner kroner. Da hjelper det ikke stort om styreansvarsforsikringen kun dekker 10 millioner kroner. Som styremedlem i en virksomhet, har man et personlig ansvar for å erstatte tap man uaktsomt påfører andre. Styreansvaret er lovfestet i aksjeloven § 17-1. At man har et personlig økonomisk ansvar, betyr at…

Selge bolig uten eiendomsmegler

Ønsker du å selge bolig uten å bruke eiendomsmegler kan du velge å selge via advokat. Dette er en problemstilling som blir relevant der du som selger allerede har funnet en kjøper. Dere er enig om det vesentlige som pris og overtakelse. Det kan også bli aktuelt der en velger å selge innad i familien, eller en ønsker å gjennomføre…

Publisering av bilder av barn i sosiale medier

I dom avsagt av Høyesterett 5. november 2019 ble den første saken om publisering av bilder av barn på Facebook behandlet i norsk Høyesterett. Denne saken er en spesiell sak, da det omhandler en mor som stod i en barnevernssak. Hun hadde i den forbindelse opprettet en egen facebook-side mot barnevernet. Denne facebook-siden var åpen for alle som ønsket å…